PRIVACY POLICY – DISCLAIMER

Versie 1 d.d. 12-12-2020

 

Aan de samenstelling van deze website wordt veel zorg besteed. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. D&A architecten geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De informatie op deze website is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen.

 

D&A architecten draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere – niet bij vigerende tekeneigenschappen – behorende digitale attributen. Het risico voor verzending ligt bij de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Het auteursrecht berust ten allen tijde bij D&A architecten.

D&A architecten verklaart alle mogelijke zorg te hebben besteed aan het voorkomen van computervirussen en draagt geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten van de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan D&A architecten en zijn auteursrechtelijk beschermd. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten aan de gebruikers van deze website, op welke manier dan ook, overgedragen.

Het is niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, na te maken, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken, te verspreiden, over te dragen en/of te verkopen, in enige vorm of op welke wijze dan ook en ongeacht de vorm en de middelen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van D&A architecten.

De framing, deep linking, mirroring of retransmissie van de website of de inhoud ervan, of een gedeeltelijk of volledig gebruik van de website of de inhoud ervan in een derde website zijn verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van D&A architecten.

Het is evenmin toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van deze website gebruik te maken.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de toegang tot de consultatie of het gebruik van de op deze website beschikbare gegevens, informatie, documenten en publicaties, en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen: deze opsomming is niet-exhaustief.

Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door D&A architecten gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites, noch voor het bewaren/ verwerken van de persoonsgegevens van de gebruikers van deze websites.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verantwoordelijke voor de verwerking is

D&A architecten BV BVBA
Beukenlaan 1
3945 Ham
BTW BE 0861.729.489

D&A Architecten neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt D&A Architecten uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van D&A Architecten op het vlak van gegevensverwerking.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds met ons contact opnemen door een mail te sturen aan info@admin.d-a.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt D&A Architecten gegevens?

D&A Architecten verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor diensten of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Bent u sollicitant, dan blijft de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot de beoogde doelstelling om de open vacature in te vullen. Ze worden slechts opgeslagen voor zover nodig om de beoogde doelstelling te realiseren.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt D&A Architecten?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling, uw rijksregisternummer voor een aanvraag in de omgevingsvergunning en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen waar u mee samenwerkt.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt D&A Architecten uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die we bekomen van de leveranciers zelf.

Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kan vinden op onze cookiepolicy [HYPERLINK]. Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door D&A Architecten?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.

De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Behoudens verzet van uw kant kunnen ze ook worden gedeeld met de ondernemingen (tijdelijke vereniging, ir. Stabiliteit, ir. Technieken, Landmeter… ) waar D&A Architecten, mits uw schriftelijke of mondelinge goedkeuring, mee samenwerkt.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen door een mail te sturen aan info@admin.d-a.be met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop D&A Architecten uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

D&A Architecten behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.